Motion Picture and Video Communication
 

中州科技大學 104 學年度第1學期 
系(所)專任教師Office Hours 時間表

 
 

單位: 視訊傳播 系(所)

 
 

星期

姓名

合計(節)

 
 

蔡榮光

 

6.7

6.7.8

6.7.8

不在校

   

8

 

韓允中

 

8.9

6.7.8.9

6.7

不在校

   

8

 

林建志

不在校

   

1.2.8.9

6.7.8.9

   

8

 

詹益錦

 

5

6.7.8.9

3.4.9

不在校

   

8

 

宋天瀚
(行政職)

3.4.6.7

8.9

5.9

       

8

 

方君文
(行政職)

4.5

 

進修

5.1O

4.5.8.9

   

8

 

黃斿棣
(行政職)

6.7.8

6.7.8

3.4

       

8